გარემო და ნარჩენი პროდუქტები

ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ გარემოზე, რომელიც ჩვენი საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. ყველა საწარმოში ჩვენ მკაცრად ვემორჩილებით ნარჩენებთან დაკავშირებულ რეგულაციებს და ადმინისტრაციულ მოთხოვნებს.

We take a constant care of the environmental wastes, which is the most important aspect of our activity. 
 
 

ინდუსტრიული ნარჩენების ძირითადი ტიპები

ჩამდინარე წყლები ძირითადად შეიცავს ბოსტნეულის ნარჩენ პროდუქტებს. განცალკევების მეთოდი საშუალებას იძლევა მოხდეს წყლისა გასუფთავება. თუმცა წყალი, რომელიც გამოიყენება ბოსტნეულის გასუფთავებისათვის, იოლად გაწმენდადია. მაგალითდ: წყალი, რომელიც სალათის ფოთლების გასუფთავებისათვის გამოიყენება, რომელიც ნაკლებად დაბინძურებულია, პირდაპირ ჩაედნება ლოკალური წყლის გამწმენდში.

თერმული დამუშავებისას წარმოქმნილი აირები: ნახშირის მონოქსიდი, ნიტრიტის ოქსიდი და გოგირდის ოქსიდი. 
ბოსნტეულის ნარჩენები გამოიყენება ცხოველების საკვებად ან სასუქად.

ბონდუელის საქმიანობა

1994 წელს ბონდუელის ქარხანა ვარლუისში დაჯილდოვებულ იქნა “Prix de l’eau” პრიზით Bassin Seine-Normandie სააგენტოს მიერ საუკეთესო ხარსხის ჩამდინარე წყლების სისტემისათვბის. იმავე წელს ბონდუელის ქარხანა ბორდრესში დაჯილდოვდა “Trophee de l’eau” პრიზით Adour Garonne სააგენტოს მიერ. 

, , , ,