სამომხმარებლო შეთანხმება

წინამდებარე სამომხმარებლო ხელშეკრულება (შემდგომში "ხელშეკრულება") განსაზღვრავს ფიზიკური და იურიდიული პირების (შემდგომში "მომხმარებლები") მიერ ვებგვერდის https://bonduelle.ge/ გამოყენების პირობებს (მათ შორის, მასში არსებული ყველა აუდიო, ვიდეო, გრაფიკული და ტექსტური ინფორმაცია (შემდგომში "მასალები"), მომსახურება და სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა) (შემდგომში "საიტი"), და ასევე არეგულირებს საიტის ადმინისტრაციასა (შემდგომში "ადმინისტრაცია") და მომხმარებელს შორის ურთიერთობას საიტზე განთავსებისა და (ან) საიტის ნებისმიერი მასალის გამოყენების კუთხით.

1. ზოგადი პირობები

1.1. საიტის გამოყენება რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დებულებებით.

1.2. წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს საჯარო შეთავაზებას. საიტზე წვდომის მიღებით და საიტის გამოყენებით, ითვლება, რომ მომხმარებელი შეუერთდა წინამდებარე ხელშეკრულებას და მთლიანად დაეთანხმა ხელშეკრულების დებულებებს ყოველგვარი გამონაკლისებისა და დათქმების გარეშე.

1.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები. ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის ხელშეკრულების ახალი ვერსიის გამოქვეყნებისთანავე.

1.4. ხელშეკრულების მოქმედი რედაქცია გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე https://bonduelle.ge/agreement

1.5. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება განხორციელებულ ცვლილებებს, იგი ვალდებულია უარი თქვას საიტზე შესვლაზე, შეწყვიტოს საიტის მასალებისა და მომსახურების გამოყენება.

1.6. საიტზე ექსკლუზიური უფლებები, მათ შორის მთელი მისი შინაარსი (მასალები და მომსახურება) ეკუთვნის შპა "ბონდუელ-ყაზახეთს" ან სხვა პირებს. მომხმარებლის მიერ საიტის ნებისმიერი მასალისა და მომსახურების გამოყენება ხორციელდება ექსკლუზიურად წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებების შესაბამისად. არავის აქვს უფლება გამოიყენოს შპა "ბონდუელ-ყაზახეთის" სასაქონლო ნიშნები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული ნებართვის გარეშე.

2. მომხმარებლის ვალდებულებები

2.1. მომხმარებელი თანახმაა არ განახორციელოს ისეთი ქმედებები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოს კანონმდებლობის ან საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად, მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრების, საავტორო ან/და მომიჯნავე უფლებების სფეროში, აგრეთვე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იწვევს ან შეიძლება გამოიწვიოს საიტისა და მომსახურების ნორმალური ფუნქციონირების დარღვევა.

2.2. დაუშვებელია საიტის მასალების გამოყენება საავტორო უფლებების მფლობელების წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2.3. დასაშვებია საიტის მასალების, მათ შორის საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოებების ციტირება საავტორო უფლებების მფლობელის თანხმობის გარეშე მხოლოდ საინფორმაციო, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო ან კულტურული მიზნებისთვის. ამ მიზნებისთვის საიტის მასალების ციტირებისას სავალდებულოა მითითება საიტზე.

2.4. მომხმარებლის კომენტარები და სხვა ჩანაწერები, ისევე როგორც მის მიერ საიტზე განთავსებული მასალები, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ზნეობისა და ეთიკის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს.

2.5. მომხმარებელს არ აქვს უფლება საიტზე განათავსოს სარეკლამო მასალები.

2.6. მომხმარებელი გაფრთხილებულია, რომ საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ გარე რესურსების მონახულებასა და გამოყენებაზე, რომელთა ბმულები შეიძლება განთავსებული იყოს საიტზე.

2.7. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი და არ აქვს პირდაპირი ან არაპირდაპირი ვალდებულებები მომხმარებლის წინაშე შესაძლო ან მიყენებული ზარალის ან ზიანის კუთხით, რომელიც დაკავშირებულია საიტის ნებისმიერ შინაარსთან, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციასთან და ასეთი რეგისტრაციის ცნობებთან, საქონელთან ან მომსახურებასთან, რომელიც ხელმისაწვდომია ან მიღებულია გარე საიტებზე ან რესურსებზე ან მომხმარებლის სხვა კონტაქტების მეშვეობით, რომლებშიც ის შევიდა, საიტზე განთავსებული ინფორმაციის ან გარე რესურსებზე ბმულების გამოყენებით.

2.8. მომხმარებელი ეთანხმება დებულებას, რომ საიტის ან მისი რომელიმე ნაწილის ყველა მასალასა და მომსახურებას შეიძლება თან ახლდეს რეკლამა. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა და არ აქვს რაიმე ვალდებულებები ასეთ რეკლამასთან დაკავშირებით.

3. საიტზე მასალების განთავსების პირობები

3.1. ადმინისტრაცია განათავსებს მასალებს საიტზე, თუ ისინი შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ტექნიკურ პარამეტრებს.

3.2. ადმინისტრაცია არ უხდის ანაზღაურებას მომხმარებელს-ავტორს ნებისმიერი ფორმით (მათ შორის საიტზე განთავსებული მასალებისთვის) მიწოდებული მასალებისთვის (გარდა კონკურსში გამარჯვების გარკვეული შემთხვევებისა, კონკრეტული კონკურსის წესების შესაბამისად).

3.3. ავტორი, რომელიც დაეთანხმა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, განათავსა ან გამოაგზავნა მასალები საიტზე განსათავსებლად, უსასყიდლოდ (ყოველგვარი ანაზღაურების გადახდის გარეშე) ანიჭებს შპა "ბონდუელ-ყაზახეთს" არაექსკლუზიურ ლიცენზიას ასეთი მასალების გამოყენების უფლებით ნებისმიერი სახით, რომელიც არ არის აკრძალული კანონით, მათ შორის, უფლებით თავისუფლად გამოიყენოს და უზრუნველყოს ფართო წვდომა მასალებზე ან/და მათ ცალკეულ ნაწილებზე (ფრაგმენტებზე) საიტის ფარგლებში, ასევე მასალებზე ბმულის განთავსებით საიტიდან https://bonduelle.ge/ ინტერნეტის გლობალურ ქსელში განთავსებულ სხვა საინფორმაციო რესურსებზე; ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ტერიტორიაზე და გამოყენების ვადაზე (მაგრამ ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგზე ექსკლუზიური უფლებების მოქმედების ვადაში), გამოყენების ხანგრძლივობასა და მოცულობაზე.

3.4. ავტორი უფლებას აძლევს ადმინისტრაციას, გამოიყენოს მასალები ან/და მათი ცალკეული ნაწილები (ფრაგმენტები) ნებისმიერი ხერხით (მათ შორის, ავტორის სახელის მითითების გარეშე), ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერი მიზნით, მათ შორის, შეუზღუდავად, სარეკლამო, საიმიჯო და პრომო ვიდეორგოლებში, ანონსებში, სასპონსორო სარეკლამო პაუზებში, მაკეტებში, სარეკლამო მოდულებში და ა.შ. და ასევე თანახმაა, რომ ადმინისტრაციას უფლება აქვს განათავსოს ავტორის მასალების შემცველ გვერდებზე სარეკლამო ბანერები და განცხადებები, მათ შორის, მესამე პირების, მოახდინოს მასალების შეცვლა და გადამუშავება, და ასევე გამოიყენოს გამოგზავნილი მასალები სხვა კომერციული მიზნებისთვის.

3.5. ავტორი იძლევა გარანტიას, რომ მას აქვს ყველა საჭირო უფლება, გამოიყენოს მასალები და ნება დართოს მის გამოყენებას (მასალების განკარგვას) წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, და ეკისრება ყველა პასუხისმგებლობა მის განთავსებასა და გამოყენებაზე. ავტორი გარანტიას იძლევა, რომ მასალების საიტზე განთავსება და მათი შემდგომი გამოყენება არ არღვევს სხვა პირთა პირად ან ქონებრივ უფლებებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, საავტორო უფლებებს, მომიჯნავე უფლებებს, საპატენტო უფლებებს, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებებს, გამოსახულების დაცვის უფლებებს, პატივის, ღირსებისა და კეთილი სახელის დაცვის უფლებებს და ა.შ. იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციას ეჭვი ეპარება, რომ ავტორი არის მის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებზე უფლებების მფლობელი, ადმინისტრაციას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, მომხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე წაშალოს უკვე გამოქვეყნებული მასალები.

3.6. მასალების არაავტორიზებულ კოპირებასა და გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ იმ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებმაც უკანონოდ განათავსეს და (ან) გამოიყენეს საიტზე გამოქვეყნებული მასალები.

3.7. მასალების გამოქვეყნებისას ადმინისტრაციას უფლება არ აქვს მიუთითოს ავტორის ფსევდონიმი თავისი შეხედულებისამებრ.

3.8. საიტზე განთავსებული მასალები არ უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

3.8.1. მასალები, რომლებიც არღვევს საქართველოს მოქმედ რეგულაციებს, არის მავნე, მუქარის შემცველი, ზნეობის, პატივისა და ღირსების შეურაცხმყოფელი, არღვევს მესამე პირთა უფლებებს და კანონით დაცულ ინტერესებს, არის ცილისმწამებელი, საავტორო უფლებების დამრღვევი, ახდენენ სიძულვილის ან/და რასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი, სოციალური ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაციის პროპაგანდას, ხელს უწყობენ რელიგიური, რასობრივი ან ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებას, შეიცავენ ძალადობის ან ცხოველების მიმართ სისასტიკის სცენებს და ა.შ.;

3.8.2. უმცირესობების უფლებების შელახვა;

3.8.3. სხვა ადამიანად ან ორგანიზაციის ან/და საზოგადოების წარმომადგენლად თავის გასაღება, მათ შორის შპა "ბონდუელ-ყაზახეთის" ან საიტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებად თავის გასაღება, ასევე ნებისმიერი სუბიექტის ან ობიექტის თვისებებისა და მახასიათებლების კუთხით შეცდომაში შეყვანა;

3.8.4. მასალები, რომელთა ხელმისაწვდომად გახდომის უფლება მომხმარებელს არ აქვს კანონით ან რაიმე სახელშეკრულებო ურთიერთობით;

3.8.5. მასალები, რომლებიც ეხება მესამე პირის ნებისმიერ პატენტს, სასაქონლო ნიშანს (სავაჭრო მარკა), სავაჭრო საიდუმლოებას, საკუთრების უფლებებს (მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს);

3.8.6. სპეციალური ფორმით არაავტორიზებული სარეკლამო ინფორმაცია, სპამი, "პირამიდების" სქემები, "ბედნიერების წერილები";

3.8.7. კომპიუტერული კოდების შემცველი მასალები, რომლებიც განკუთვნილია ნებისმიერი კომპიუტერული ან სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობის ან პროგრამის ფუნქციონირების დარღვევის, განადგურების ან შეზღუდვის მიზნით, არასანქცირებული წვდომისთვის, ასევე კომერციული პროგრამული პროდუქტების სერიული ნომრები, ლოგინები, პაროლები და სხვა საშუალებები ინტერნეტში ფასიან რესურსებზე არასანქცირებული წვდომის მისაღებად;

3.8.8. ნებისმიერი მოქმედი რეგულაციების განზრახ ან შემთხვევითი დარღვევა;

3.8.9. სხვა მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების შეგროვება და შენახვა;

3.8.10. სარეკლამო, კომერციული ან სააგიტაციო ხასიათის ჩანაწერების არასანქცირებული გადაცემა;

3.8.11. ნარკოტიკული საშუალებების რეკლამა;

3.8.12. ჩანაწერები, რომლებიც მიმართულია ვინმესთვის და შეიცავს უხეშ და შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებსა და წინადადებებს; — ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავს პორნოგრაფიულ მასალებს.

3.9. ადმინისტრაციას უფლება აქვს უარი უთხრას ავტორს (დაბლოკოს მომხმარებელი) მასალების განთავსებაზე, ასევე წაშალოს მასალები თავისი შეხედულებისამებრ, თუ მათი შინაარსი ეწინააღმდეგება წინამდებარე ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. ამავდროულად, ადმინისტრაცია არ არის ვალდებული შეატყობინოს ავტორს ასეთი უარის ან წაშლის მიზეზების შესახებ.

3.10. ავტორი თანახმაა, რომ იგი სრულად არის პასუხისმგებელი მის მიერ საიტზე განთავსებულ მასალებზე. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მასალების შინაარსზე და მათ შესაბამისობაზე მოქმედი რეგულაციების მოთხოვნებთან, საავტორო უფლებების დარღვევაზე, სასაქონლო ნიშნების, კომერციულ აღნიშვნების უნებართვო გამოყენებაზე და ა.შ., ასევე მესამე პირთა უფლებების შესაძლო დარღვევებზე, რომლებიც დაკავშირებულია მასალების საიტზე განთავსებასთან ან/და მათ გამოყენებასთან წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. საიტზე მასალების განთავსებასთან ან/და მათ გამოყენებასთან დაკავშირებული პრეტენზიების შემთხვევაში მესამე პირების მხრიდან, ავტორი ვალდებულია დამოუკიდებლად და საკუთარი ხარჯებით მოაგვაროს ეს პრეტენზიები.

3.11. ადმინისტრაცია ცდილობს უზრუნველყოს საიტის შეუფერხებელი მუშაობა, მაგრამ არ არის პასუხისმგებელი ავტორის მიერ გამოქვეყნებული მასალების სრულ ან ნაწილობრივ დაკარგვაზე, ასევე მასალების განთავსებისა და დათვალიერების მომსახურების არასაკმარის ხარისხსა ან სიჩქარეზე.

3.12. მომხმარებელი/ავტორი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მისი უფლებები და ინტერესები დაირღვა ადმინისტრაციის ან მესამე პირების ქმედებების გამო საიტზე ნებისმიერი მასალის განთავსებასთან დაკავშირებით, პრეტენზიას უგზავნის ადმინისტრაციას შემდეგ მისამართზე: support@bonduelle.ge . უფლების ფლობის ნამდვილობის დადასტურების შემდეგ, მასალები აუცილებლად წაიშლება საიტიდან.

3.13. საიტის ადმინისტრაციას შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით, უარი უთხრას მომხმარებელს საიტზე ან მის ცალკეულ მასალებსა და მომსახურებებზე წვდომაზე, მათ შორის, თუ მიიჩნევს, რომ მომხმარებელმა დაარღვია წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებები. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტზე წვდომა ან გამოყენება შეიძლება შეწყდეს წინასწარი შეტყობინების გარეშე, და რომ საიტის ადმინისტრაციას შეუძლია დაუყოვნებლივ დაბლოკოს ან წაშალოს მისი ანგარიში (ლოგინი და პაროლი), ყველა დაკავშირებული მასალა და ფაილი ან/და შემდგომი წვდომა ამ მასალებსა და ფაილებზე.

4. სხვა პირობები

4.1. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებული ყველა შესაძლო დავა გადაწყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4.2. ხელშეკრულებაში არაფერი შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული, როგორც მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის სააგენტო ურთიერთობების, პარტნიორული ურთიერთობების, ერთობლივი საქმიანობის ურთიერთობების, პირადი შრომითი ურთიერთობების, ან ნებისმიერი სხვა ურთიერთობების დამყარება, რომელიც პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით.

მომხმარებელი ადასტურებს, რომ იცნობს წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პუნქტს და უპირობოდ იღებს მათ.